Staże dla studentów (rekrutacja na rok akademicki 2020/2021)

UWAGA!

Została zwiększona stawka za 1 h stażu do 19,70 zł brutto.

 

Grupa docelowa: Studenci 4 ostatnich semestrów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia

Wymiar stażu: Minimalny wymiar stażu wynosi 120 godzin i obejmie min. 20 godzin realizowanych w tygodniu.

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem rekrutacji na realizację staży krajowych dla studentów, w ramach programu „Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej”, w roku akademickim 2022/2023, zapraszamy Państwa do zgłoszenia swojej kandydatury do udziału w projekcie.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy nw. dokumenty wypełnić i złożyć w kopercie do Działu Doskonalenia Zawodowego i Poligonu (RO-4) poprzez Kancelarię Ogólną SGSP lub wysłać drogą pocztową, na adres Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (ul. J. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „RO-4 – Staż POWER”):

·         Formularz danych uczestnika projektu

·         Oświadczenie o kwalifikowalności uczestnika projektu

·         Oświadczenie uczestnika projektu

·         Deklaracja uczestnika projektu o przystąpienie do wsparcia

·         Oświadczenie studenta o braku doświadczenia zawodowego

Rekrutacja otwarta !!!

 

Uwaga!
W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniane będą kryteria punktowe uwzględnione w Zarządzeniu nr 35/2021 Rektora-Komendanta SGSP z dnia 28 maja 2021 r.
(O średnią arytmetyczną i ocenę z egzaminu potwierdzającą efekty uczenia się wystąpi zbiorczo Kierownik projektu. Nie należy przedkładać zaświadczenia z dziekanatu)

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

 Koordynator Modułu II
bryg. mgr inż. Grzegorz Bełtowski

e-mail: staze.power2019@sgsp.edu.pl